Relevans i YH-utbildning till E-com Mgr med hjälp av näringslivet

Vi som arbetar inom och nära e-handel har under 2020/2021 sett en extremt kraftig tillväxt inom flertalet segment. I kölvattnet av den starka tillväxten kommer ett ökat intresse att utbilda sig gentemot e-handelsbranschen. Med ansökningar som vida överstiger antalet tillgängliga platser är det av yttersta vikt att allt görs för att skapa relevans och rätt kompetens hos de nyexade. Vi på Omniarch känner ett ansvar i att synliggöra detta och att upplysa fler om utbildningar till, och jobbet som, e-commerce manager, så vi ger dig idag…

…absolut oemotståndlig kunskap med syftet att ge dig som ledare inom svensk e-handel förståelse för hur utbildningar leds och hur du kan bidra till att stärka relevansen. Vi berör i den här artikeln dessutom rollbeskrivningar på arbetsmarknaden för jobb inom e-handelsbranschen. Avslutningsvis får du en bättre koll på hur en del av vårt arbete på Omniarch bedrivs ute hos våra kunder.

Medverkande i artikeln: Sandra Frylén, utbildningsledare på TUC i Jönköping. John Larzon, E-commerce specialist på Awelin och ledamot i ledningsgruppen för TUC:s utbildning till e-commerce manager. Ulrika Klint, studerande till E-commerce manager på IHM Business School. Jacob Bernhardtz, Senior E-commerce Consultant, Omniarch. Samanta Morgenstern, Senior E-commerce Consultant, Omniarch.

Innehållsförteckning:


När vi publicerar det här är det sommar 2021 och en ny kull nyexade e-commerce managers är redo för arbetsmarknaden. Förberedelserna på TUC i Jönköping inför nästa kursstart är i full gång och Sandra Frylén berättar om ett stort tryck på den utbildning hon leder:

Tillväxten inom svensk e-handel under de senaste åren och i synnerhet under pandemin har bidragit till att många fått upp ögonen för vår utbildning till e-commerce manager. Vi har 35 plats enligt beviljande från Myndigheten för yrkeshögskolan att dela ut efter urvalet bland de nära 800 sökande. Det är en administrativ börda men samtidigt har vi välutvecklade metoder för urvalet.

Minst lika viktigt som urvalet är det utåtriktade arbetet. TUC:s utbildning bedrivs på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan och i uppdragsformuleringen anges målet att förse näringslivet med rätt kompetens för anställning:

Vår uppgift som utbildningsanordnare är att lyssna in vad näringslivet har för behov och att inom två år leverera anställningsbara studenter, berättar Sandra Frylén, utbildningsledare på TUC i Jönköping.

En annan person med god inblick i svensk e-handel är John Larzon, just nu på Awelin och tidigare på Carismar. Han är ny som ledamot i ledningsgruppen för TUC:s utbildning till e-commerce manager och ser stora möjligheter att öka relevansen:

När företag rekryterar en e-commerce manager ser man ofta en rollbeskrivning som motsvarar 1-3 olika specialistroller. En e-commerce manager är en generalist men även om studenten haft möjlighet att specialisera sig under år två, ska det mycket till för att se ska kunna svara upp mot måste-ha-kompetens branschen efterfrågar när de rekryterar. Här tycker jag att branschen kan bli bättre, både genom att snäva till rollbeskrivningarna och tona ner den orimliga förväntansbilden på att kunna i princip allt. Men också genom att aktivt bidra till att de faktiska kompetenser som morgondagens e-commerce managers får med sig från utbildningarna.

John har precis som många av konsulterna hos Omniarch en bred och djup erfarenhet av att driva tillväxt inom e-handel. Den erfarenheten kommer väl till användning i hans arbete med att representera näringslivet gentemot utbildningsledaren:

Ledningsgruppen är ansvarig för utbildningen, det är vi som examinerar och som beslutar i frågor om huruvida en studerande kan tillgodoräkna sig meriter sen tidigare vid antagningen. Ledningsgruppen skulle jag säga spelar en avgörande roll för att bibehålla utbildningens relevansnivå. Förutsättningarna i näringslivet och i synnerhet inom e-handel har en stor förändringstakt.

Jacob Bernhardtz, Omniarch, sitter med taktpinnen som ett av flera dussin verktyg under sitt uppdrag hos en gigant inom svensk dagligvaruhandel. 

När vi e-träffas för att tala kompetens i relation till utbildning delar han konferensrum med Ulrika Klint, hon läser till e-commerce manager på IHM Business School och berättar om hur hon på sin första LiA (hos Omniarch) omedelbart slogs av bredden av kompetens som efterfrågas av en e-commerce manager:

“Genom LiA-praktiken hos Omniarch-teamet har jag givits en djupare förståelse för hur förbättringsarbete inom e-handel kräver så mycket mer än teoretisk kunskap. En person med ansvar över e-handeln måste såklart veta hur han eller hon ska lösa uppkomna problem men det handlar även mycket om att förstå andras arbete och hur det påverkar mitt.”


För den som är på väg ut i arbetslivet har utbildningen redan gett en försmak på bredden som ryms inom rollen som e-commerce manager.

Utbildningarna är medvetet breda för att ge den studerande inblick i de många olika delroller som finns inom yrket. När du sen jobbar som e-commerce manager kommer du, lite beroende på organisationens storlek, att sitta på flera stolar samtidigt. Du behöver vara både en generalist och en specialist.

Du bör dessutom vara beredd på att jobba med tvärfunktionell problemlösning, projektplanering och kunna ta till dig av samt lämna feedback på andras arbete. En grund till dessa förväntningar ges under utbildningen men det ligger även ett ansvar på den som studerande att själva nätverka och finna sin egen nisch.

Tips på hur du finner specialisering som e-commerce manager:

Ett bra sätt för att finna en specialisering är att lägga mycket krut på LiA-perioden. Den som studerar till e-com manager får under två års tid både teori och möjligheter att praktisera kunskapen. Drivna och ambitiösa studerande kan med fördel även söka kombinera sina studier med praktik eller jobb. Allt för att öka attraktionskraften i samband med jobbansökningar efter examen, en tid när många nyexade ger sig ut på arbetsmarknaden.

Lägg därtill den föränderliga arbetsmarknaden. En utbildning som formades för två år sen kommer inte vara dagsaktuell. Därför vilar det ett stort ansvar på de studerande att under studietiden själva söka specialisering eller att börja nätverka inför framtida jobb.

John Larzon, ledamot i ledningsgruppen för TUC:s utbildning till e-commerce manager, om utmaningen kring att överbrygga glappet mellan kursplaner och den föränderliga arbetsmarknaden:

Att utforma en utbildning som är en hundraprocentig match med föränderliga rollbeskrivningar är en vision, men kommer att förbli omöjligt att uppnå. Vi som branschaktörer har en möjlighet genom ledningsgruppens arbete att styra vilka kompetenser som de studerande ska få med sig ut i arbetslivet.

Det finns även en inbyggd tröghet i systemet. Kursplanerna är ett slags erbjudande gentemot de studerande, en meny att studera innan de accepterar att gå utbildningen. Om vi ändrar innehållet utifrån yttre påverkansfaktorer uppstår en friktion. 

Vad utbildningsledaren kan göra är att föreslå justeringar under kursens gång i händelse av att de studerande lägger fram önskemål om ett sidospår. Att uppmana de studerande till att själva förbereda sig gentemot arbetsmarknaden är också värt att uppmärksamma här.

Sandra Frylén, TUC, utvecklar Johns kommentar om friktion pga yttre påverkan: Friktion kan uppstå men det är näringslivet som styr. Om näringslivet har andra behov behöver vi få vetskap om det. Det som blir ett problem är om ändringarna har stora skillnader mot utbildningsplanen (övergripande planen för hela utbildningen som alla kursplaner är en del av) och att det måste justeras kurslängder ex – det gör vi helst inte under pågående utbildning. Mindre justeringar som görs för att anpassa utbildningen för att bättre möta behovet på marknaden är inget som (tror jag) varken studerande eller myndigheten borde ha något emot. 

Viktigt att nämna här är också att näringslivet har möjligheten att föreslå ändringar under kursens gång, det är inte uteslutande utbildningsledarens uppgift. Det är ett samarbete oss emellan i syfte att skapa rätt förutsättningar för att leverera en riktigt bra och relevant utbildning.


Ett viktigt inslag i utbildningen till e-commerce manager är LiA:n, utifrån vad vi talat om ovan. Lärande i Arbete är praktikperioderna där de studerande omsätter teori i praktik. Den första LiA:an är bredare i sitt omfång, med syftet att den studerande om möjligt ska få prova på flera av potentiella framtida arbetsuppgifter. Ulrika Klint, studerande till e-commerce manager, har under våren gått jämte Jacob Bernhardtz, Senior E-commerce Consultant på Omniarch:

Min LiA-period gjorde mig en del av Omniarchs team hos en välkänd kund inom dagligvaruhandeln. Där handleddes jag av Jacob och det var spännande att se insidan av en så stor organisation. Utbildningen jag går har ett uttalat IT-fokus och upplevs av mig som vara mer inriktad mot de som ska starta egen e-handel eller jobba i mindre organisationer. Genom praktiken hos Omniarch-teamet har jag getts en djupare förståelse för hur förbättringsarbete inom e-handel kräver så mycket mer än teoretisk kunskap. En person med ansvar över e-handeln måste såklart veta hur han eller hon ska lösa uppkomna problem men det handlar även mycket om att förstå andras arbete och hur det påverkar mitt.

Jacob, handledare, kommenterar Ulrikas upplevelse av hennes LiA-period med att peka på kombinationen kunskap och nyfikenhet som recept på framgång:

– Jag har under de senaste åren varit handledare åt en handfull studerande. Utbildningarna skickar ut kriterier till oss som handledare, arbetsuppgifter som de vill att den studerande ska få inblick inom. Med rådande rekommendationer om distansiering och distansarbete tycker jag att vi lyckades bra den här gången.

– En person som är helt ny i en organisation behöver introduceras gradvis. Vi utgick från skolans lista och körde veckovisa avstämningar. Ulrikas erfarenhet från yrkeslivet i kombo med hennes kunskaper om e-handel la grunden för en lyckad första LiA. Eftersom vår uppgift hos den aktuella kunden är komplex var det tacksamt att få ha en arbetslivserfaren person vid min sida. Det öppnade upp för kvalificerade frågeställningar kring de utmaningar vi stod inför i uppdraget.

Sandra Frylén igen; om hur utbildningsanordnarens uppgift är att hjälpa de studerande med grunderna och att det vilar ett ansvar på individen att under primärt LiA-perioderna tillgodogöra sig erfarenheter som väntar efter examen:

– Vi har likt många andra YH-utbildningar två LiA-perioder (Lärande i Arbete) där vi förlitar oss på att näringslivet kliver fram. Ni som har en studerande hos er vet att hon applicerar sin teoretiska grund samtidigt som hon formas i sin kompetens genom att uppleva skarpa situationer.

– Det är viktigt att poängtera att vi erbjuder en grundläggande utbildning. Det innebär att vi bara skrapar på ytan inom relevanta områden. Det ger de studerande en grund att stå på. Bortom det ligger det ett stort ansvar på de studerande att själva applicera grunden. De behöver dessutom bestämma sig själva för om de vill specialisera sig eller bli generalister. De kan exempelvis bli operativa inom några delar och lära sig tillräckligt för att bli beställare av andra delar av en e-handel.

– En utmaning för oss som utbildningsanordnare är att bestämma vilka delar av det operativa som vi ska fokusera på. På två år är det dock svårt att få med allt som en e-commerce manager kan tänkas jobba med på en operativt nivå. Här kan branschaktörer och näringslivet komma in för att förmedla vad de ser som relevant att de studerande får med sig. Vi vill vara mer lyhörda inför de förändringar som branschen genomlever och anpassa oss. Det är en viktig beståndsdel i arbetet med att överbrygga det glapp som annars uppstår, när vi lär ut saker som inte ges tyngd väl i arbete.

På tal om arbetsmarknaden. En ögonblicksbild på LinkedIn våren 2021 ger att efterfrågan är hög på e-commerce managers. Vårt team på Omniarch har som vi berättat under våren vuxit med stormsteg. Tillväxtsiffrorna för svensk e-handel är i skrivande stund fortsatt extremt starka och med det finns det behov av förstärkning ute i verksamheterna.

Det skulle bli en väldigt lång artikel om vi skulle lista alla rollbeskrivningar som ligger ute. Men precis som vi talat om finns det en bred variation. Somliga är väldigt specifika kring vilken erfarenhet som en kandidat måste ha. Andra jobbannonser är mer inriktade på konceptuella mål, ledaregenskaper och en del roller är uttalat bara till för den som verkat inom branschen i många år.

Omniarch är en tillväxtbyrå för svensk e-handel. Våra konsulter är seniora i den meningen att de verkat inom branschen i minst en handfull år eller att de har specialiseringen som uppdragen kräver. Den som väljer att jobba för Omniarch uppskattar flexibiliteten och möjligheten att få inblick i många av våra kunders miljöer.

Min roll som e-handelskonsult eller interim e-handelschef kräver att jag kan ta många egna initiativ. Ibland vet kunden precis vad de behöver hjälp med, ibland är det själva anledningen till att jag är där; att jag utifrån min erfarenhet och Omniarchs best-practice och know-how ska servera kunden ett så konkret beslutsunderag som möjligt samt att vara beredd på att fortsättningsvis genomföra vad exempelvis tillväxtanalysen visade.

Samanta Morgenstern är Senior E-commerce Consultant och Team Lead hos Omniarch. Vardagen som interim e-handelsansvarig hos Nordiska Kompaniet är komplex och variationsrik. Till sin hjälp har hon många års erfarenhet i liknande roller. Vägen till hennes nuvarande roll gick dock inte direkt från skolbänken till e-handeln:

“Jag började för många år sedan som koordinator inom affiliatebranschen. Med erfarenhet kom utveckling och innan jag kom till Omniarch hade jag närmare 10 olika roller, med varierande komplexitet och samtidigt mycket lärdomar. Min rekommendation till nyexade är att våga tro på att de kan axla roller även om de inte på förhand är helt införstådda i alla aspekter av dem. Det allra viktigaste är att ha inställningen att det du inte kan det går att lära. E-handel handlar i mångt och mycket om att ta reda på de senaste trenderna, ha koll på system och verktyg eller nya lagar och riktlinjer. Är du beredd att snappa upp och agera snabbt kan du gå hur långt som helst.“

Utbildning till e-commerce manager inte alltid enda vägen till drömjobbet:

Samanta ger ovan sitt perspektiv på vad hon ser som elementär kompetens för att klara jobbet som ledare inom e-handel. En “rundringning” som Omniarch gjort visar dock att det inte är en nischad utbildning mot e-handel som finns långt ner på yrkesverksammas CV:n.

Jacob Bernhardtz berättade under vårt samtal om hur han har en bakgrund inom ekonomi och även Pelle Pettersson, vd och co-founder, har en utbildning som inte är direkt nischad mot e-handel. Du eller någon du känner inom e-handelsbranschen har kanske liknande bakgrund?

Vad vi vill peka på är att utbildning gentemot jobb inom e-handelsbranschen kan underlätta för somliga. Men att det lika gärna kan finnas en öppenhet vid rekrytering kring att utbildning i kombination med annan arbetslivserfarenhet, är vägen till drömjobbet inom e-handel!

Vi bygger för framtiden:

Tillväxten inom e-handel under pandemin har öppnat dammluckorna. Vi ser inte bara tillväxtsiffror utan också ett mycket stort intresse bland människor att skaffa sig en utbildning inom ett framtidsyrke. Vi hoppas innerligt att du som läst hela artikeln lärt dig något du inte redan visste eller att du fått bekräftelse på att vad du antog om utbildning och jobb inom e-handel är sant.

Den som studerar till e-commerce manager idag kommer efter examen att möta en arbetsmarknad med både breda och smala roller. Alla kommer inte att ta klivet upp från skolbänken för att möta en komplex e-handelsvardag. En del kommer att börja i mindre bolag, andra kommer rent av att finna sidospår där ens teori och praktik kommer till användning.

Att jobba som e-commerce manager kan i en liten organisation innebära en större vikt mot det operativa än det strategiska. Det är tjusningen med att jobba inom e-handel, att det finns en bredd i arbetsuppgifterna och att det inte är hugget i sten på vilken nivå en nyexad börjar.

Och även om en del av oss verkar inom en komplexitet sett utifrån är det dagliga arbetet ofta hands-on. Du kan t ex spendera flera dagar i Google Ads, med justering av budstrategier med Customer Lifetime Value som utgångspunkt. En annan dag sitter du med en ledningsgrupp och drar upp långsiktiga strategier. På den tredje dagen sitter du i möten i det tvärfunktionella team du ingår för att sätta planen för ett genomförande.

För oss som rekryterar till roller inom e-handel ser vi fortsatt vikten av att söka överbrygga glappet mellan behov och kompetens. Vi – Omniarch – tillhör e-handelsbranschen, även om vi inte bedriver egen försäljning. E-handel så mycket mer än att köpa, lagra, sälja och skicka. En stor del av arbetet handlar om att driva på för tillväxt, optimera kring en rad KPI:er och att vända på varje sten inom organisationerna samt verksamheterna. Vårt team består idag av seniora e-handelsexperter som alla börjat någonstans. Vi vet vad vi talar om – på riktigt.


Fotnot: Ledningsgruppen för TUC:s utbildning till e-commerce manager är sammansatt av företrädare för näringslivet, representanter från TUC och studerande. Alla har lika mycket ansvar men för olika delar och vid beslut krävs en majoritet av deltagare från näringslivet. Näringslivets uppdrag är att svara för att utbildningen utvecklas och fortlöpande motsvarar arbetslivets behov av kompetens.

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel